Gaeilge
English

Eolas Fúinn

Is tionscadal de chuid na Saotharlainne Foghraíochta agus Urlabhra ag Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, BÁC, é ABAIR. Tá muid ag forbairt glórtha sintéise don Ghaeilge ó 2008. Tá na trí mhórchanúíntí clúdaithe againn – Gaeilge Uladh, Chonnacht agus na Mumhan. Chomh maith leis sin, tá muid ag obair ar chóras aithint chainte don Ghaeilge faoi láthair.

Tá borradh faoi ghlórtha sintéise agus aithint chainte le cúpla bliain anuas. Tá an-éileamh ar threalamh fearacht Alexa agus is iomaí feidhm a bhaintear as glórtha sintéise. Níl aon dabht ach go dtiocfaidh tuilleadh fáis ar theicneolaíocht urlabhra sna blianta atá amach romhainn agus an Intleacht Shaorga ag dul i bhfeabhas an t-am ar fad. Tá muid ag cur teicneolaíocht urlabhra don Ghaeilge ar fáil ó bhí 2008 ann agus is iomaí dul chun cinn atá déanta againn ó shin i leith. Sa lá atá inniú ann, baintear úsáid as teicneolaíochtaí de chuid ABAIR i réimse an oideachais agus na rochtana agus tá muid meáite ar a thuilleadh teicneolaíochta a fhorbairt. Tá córas aithint chainte ar na bacáin againn faoi láthair.

Sintéis

Is iomaí feidhm atá leis an tsintéis Téacs-go-hUrlabhra ("Text-to-Speech"). Úsáidtear í i gcórais phoiblí, m. sh. le haghaidh fógraí sa stáisiún traenach nó ag an aerfort. Tá sí thar a bheith tábhachtach do dhaoine atá faoi mhíchumas radhairc ionas go bhfuil siad in ann ríomhairí agus gutháin chliste a úsáid gan stró. Tá líon na n-acmhainní teagaisc ar dlúthchuid díobh í an tsintéis ag fás ó lá go lá.

Agus is minic a bhaineann daoine úsáid as sintéis chun éisteacht leis na scéalta nuaíochta is deireanaí agus iad ag tiomaint sa gcarr nó ag bogshodar. Go deimhin, is rud nach foláir a bheith ag teanga na laethanta seo é sintéis Teacs-go-hUrlabhra.

Aithint Chainte

Cuireann aithint chainte ar ár gcumas plé le ríomhairí go héasca trína bheith ag "caint leo", cuir i gcás ainm baile a thabhairt don chóras GPS sa gcarr nó scéal na haimsire a fhiosrú den ghuthán cliste. Tá éileamh mór ar chóras aithint chainte don Ghaeilge agus tá ABAIR ag díriú ar an mbearna a líonadh.

An Dúshlán

Murab ionann is mórtheangacha dála an Bhéarla nó na Spáinnise, ní bhíonn an oiread céanna acmhainní ag mionteanga fearacht na Gaeilge. Tá líon na gcainteoirí i bhfad níos lú agus is deacair bunachar mór taifeadtaí a chur le chéile, rud a theastaíonn le haghaidh glórtha sintéise is córais aithint chainte a fhorbairt. Chomh maith leis sin, teastaíonn saineolaithe a bhfuil léargas acu ar fhoghraíocht agus struchtúr na teanga agus is gá le hinnealltóirí a bhfuil tuisicnit mhaith ar phróiseáil urlabhra acu. Mar sin, ní bhíonn ach dornán beag daoine ag obair ar theicneolaíocht urlabhra do mhionteangacha.

Chun Cinn

Tá feabhas thar chuimse tagtha ar an ríomhfhoghlaim le cúpla bliain anuas agus bíonn muid i gcónaí ag iarraidh leas a bhaint as na teicneolaíochtaí is nua chun snas a chur ar ár gcuid bogearraí agus áiseanna nua a chur ar fáil don phobal.

Baineann ABAIR.ie úsáid as cookies agus baileoimid sonraí uait má bhíonn tú ag úsáid seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an Polasaí Cookie agus an Polasaí Príobháideachais de chuid ABAIR.ie.

Glacaim leis