Gaeilge
English

Foireann ABAIR

Tá ochtar ar bhunfhoireann ABAIR faoi láthair. Tá réimse fairsing scileanna ag an bhfoireann a bhaineann le foghraíocht, teicneolaíocht urlabhra, teangeolaíocht is ríomhtheangeolaíocht, oideachas, foghlaim teanga ríomhchuidithe agus ríomhchlárú.

An tOll. Ailbhe Ní Chasaide

Ollamh le Foghraíocht

Tógadh Ailbhe Ní Chasaide ar an Luinnigh i nGaoth Dobhair, i nGaeltacht Thír Chonaill. Tá B.A. sa Ghearmáinis agus sa Fhraincis aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Maitrise ó l'Université de Bordeaux. Bhain sí Ph.D. amach sa teangeolaíocht in Ollscoil Bangor sa Bhreatain Bheag. Mar phríomhstiúrthóir an tionscadail, tá baint ag Ailbhe le gach uile ghné den obair atá idir lámha. Is saineolaí san fhoghraíocht í, agus tá freagracht faoi leith aici as na gnéithe sin den tionscadal a bhaineann le foghraíocht agus le córas fuaime na Gaeilge, le dearadh corpais, taifeadadh, agus fóinéimiú. Tá suim aici i bprosóid na Gaeilge, i bprosóid mothúcháin, agus in úsáid na sintéise i gcúrsaí oideachais agus rochtana.

Dr Christer Gobl

Léachtóir in Eolaíocht Urlabhra

Is duine de bheirt chomh-stiúrthóirí an tionscadail é Christer Gobl. Bhain sé M.Sc. amach san innealtóireacht leictreach in Institiúid Ríoga na Teicneolaíochta, KTH, Stockholm, agus Ph.D. sa Chumarsáid Urlabhra sa Roinn Urlabhra, Ceoil agus Cloisteála i KTH chomh maith. Eolaí urlabhra is ea é agus baineann formhór a chuid taighde le fuaimíocht táirgeadh urlabhra, áit a bhfuil sé ag díriú ar shamhaltú an ghutha daonna agus a fheidhmeanna i gcumarsáid urlabhra. Baineann an obair shuntasach ar shintéis urlabhra agus phróiseáil chomharthaí leis seo freisin. Ar an tionscadal áirithe seo, tá sé ag stiúrú forbairt an innill urlabhra chun cáilíocht an ghutha a fheabhsú. Sprioc eile atá ann ná an t-inneall urlabhra a dhéanamh níos solúbtha, sa chaoi go mbeidh sé in ann dul i ngleic le deacrachtaí sintéise i mbunús corpais. Cuirfidh inneall urlabhra níos solúbtha ar ár gcumas guthanna éagsúla a ghiniúint ón gcorpas céanna amach anseo, mar aon le hurlabhra níos mothúchánaí a ghiniúint chomh maith.

Dr Elaine Uí Dhonnchadha

Léachtóir sa Ríomhtheangeolaíocht

Is duine de bheirt chomh-stiúrthóirí an tionscadail í Elaine Uí Dhonnchadha. I ndiaidh di B.Sc. a bhaint amach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath san Fheidhmchláir Ríomhairí chuaigh sí i mbun oibre mar anailíseoir/ríomhchláraitheoir. I lár na '90í, thosaigh sí ag obair in Institiúid Teangeolaíochta Éireann (ITÉ), áit ar chuir sí suim i ríomh-phróiseáil na Gaeilge agus sa teangeolaíocht. Bhí ról lárnach aici i bhforbairt corpas de théacsanna comhaimseartha Gaeilge. Is iad na sainspéiseanna atá aici ná forbairt corpas anótáilte agus uirlisí próiseála don Ghaeilge cosúil le deighilteoir téacsanna, anailíseoir moirfeolaíochta agus gineadóir moirfeolaíochta, clibeoir ranna cainte, páirtpharsálaí, agus parsálaí don Ghaeilge. Cuireann uirlisí den chineál seo ar ár gcumas úsáid a bhaint as eolas comhréireach agus moirfeolaíoch ag céimeanna éagsúla den phróiseáil téacs.

John Duggan

Teicneoir Sinsearach

Rugadh agus tógadh John Duggan cois trá i gContae Mhaigh Eo. Rinne sé staidéar ar an Innealtóireacht Ríomhaireachta in Ollscoil Luimnigh. Thosaigh sé ag obair i gColáiste na Trionóide i 1988 agus is ansin a bhain sé céim B.Sc. (Eolaíocht Riomhaireachta) amach. Maidir leis an tionscadal seo, rinne sé an cumraíocht freastalaí agus bhí baint aige leis an stiúideo taifeadta, le cúrsaí crua-earraí agus bogearraí, agus le tacaíocht Linux agus Microsoft.

Harald Berthelsen

Taighdeoir

Rugadh Harald Berthelsen i gCoillte Värmland sa tSualainn ach tá cónaí air i Stocholm ó bhí sé ceithre bliana d'aois, agus tá tréimhsí caite in Éirinn aige chomh maith. Rinne sé staidéar ar an nGaeilge le Gael Linn agus i gClub Chonradh na Gaeilge i 1979, agus níos déanaí in Ollscoil Uppsala leis an Ollamh Ailbhe Ó Corráin. Bhain sé céim amach sa ríomhtheangeolaíocht in Ollscoil Stocholm. Tá Harald freagrach as an ríomhchlárú ar fad a bhaineann le cruthú na nguthanna Gaeilge, agus bíonn baint nach beag aige le gnéithe teangeolaíochta an tionscadail chomh maith.

Neasa Ní Chiaráin

Taighdeoir

Fuair Neasa Ní Chiaráin a cuid scolaíochta ar fad trí mheán na Gaeilge sula ndeachaigh sí go hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar ar bhain sí céim amach sa Ríomhtheangeolaíocht. Thóg sí Gearmáinis mar ábhar céime agus tá spéis mhór sa Fhraincis aici chomh maith. Bhain sí céim M.Sc. amach san Eolaíocht Chognaíoch i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath sa bhliain 2007 agus insealbhú teangacha mar phríomhábhar staidéir aici. Bhain sí Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht amach i gColáiste Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad in 2010. Is é an príomhábhar taighde atá aici faoi láthair ná úsáid na teicneolaíochta chun an Ghaeilge a shealbhú agus a chur chun cinn. Is ball d’fhoireann abair.ie ó 2009 i leith í agus tá sí ina macléinn Ph.D.

Christoph Wendler (M.A.)

Taighdeoir

Is as München na Baváire, i ndeisceart na Gearmáine, ó dhúchas é Christoph Wendler. Bhain sé céim M.A. sa teangeolaíocht (Gearmáinis agus Béarla) amach ó Ollscoil München. Chaith sé bliain (2008–2009) ag obair ar an tionscadal “An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge”. Ba ag ullmhú chorpas digiteach na Gaeilge le haghaidh foclóirithe a bhí sé, obair a bhí faoi stiúir an Dr Elaine Uí Dhonnchadha ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is ball d'fhoireann abair.ie é ó 2009 i leith. Tá taithí ag Christoph ar fhorbairt bhogearraí agus ar phróiseáil téacs is teanga. Tá gnéithe éagsúla den tionscadal seo faoina chúram, taifeadtaí, forbairt an tsintéiseora is an tsuímh idirlín ina measc.

Andy Murphy (M.Phil.)

Taighdeoir

Bhain Andy Murphy B.A. i bhFisic is Ceimic Ardábhar amach ó Choláiste na Tríonóide sa mbliain 2010. Ansin theastaigh uaidh díriú ar rudaí a bhaineann le healaín is cruthaitheacht is chuaigh sé i mbun M. Phil. i dteicneolaíochtaí an cheoil is na meán. Le linn na tréimhse sin, d'fhorbair sé bogearraí le haghaidh ceol a chumadh. Rinne sé staidéar ar an nguth canta freisin – rud a bhfuil an-suim aige ann – go háirithe canadh forthoin. Tá sé ag obair ar an tionscadal ABAIR ó 2013 mar a bhfuil sé i mbun nádúrthacht na nglórtha HTS a fheabhsú. Tá sé ag scríobh tráchtais Ph.D. faoi láthair agus is éard atá mar ábhar aige ná vóchódóir solúbtha a fhorbairt le haghaidh sintéis cainte pharaiméadrach staitistiúil.

Baineann ABAIR.ie úsáid as cookies agus baileoimid sonraí uait má bhíonn tú ag úsáid seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an Polasaí Cookie agus an Polasaí Príobháideachais de chuid ABAIR.ie.

Glacaim leis